Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetových stránek www.partyprogram.cz je: Balondekor production s.r.o. | Choceradská 3037/30, 141 00 Praha 4 | IČ: 04636414 | Tel: +420 774 727 675 | Email: info@partyprogram.cz, dále uváděn jen jako „dodavatel“.

II. Reklamace a reklamační řád

 1. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi dodavatelem a objednavatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality služeb poskytovaných dodavatelem.
 2. Reklamací pro účely tohoto Reklamačního řádu se rozumí objednavatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných dodavatelem, kterým se požaduje určitá náprava, nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.
 3. Postup vyřizování reklamací:
  • Objednavatel může reklamaci uplatnit písemně nebo elektronickou poštou u dodavatele na adrese uvedené výše v bodě I.1
  • Z reklamace musí být zřejmé zejména:
   • kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu)
   • předmět reklamace, případně čeho se objednavatel domáhá
   • komu je reklamace určena
   • datum podání reklamace
   • podpis objednavatele nebo podpis oprávněné osoby spolu s plnou mocí
  • V případě podání reklamace elektronickou poštou, nebo písemně oprávněnou osobou jménem objednavatele musí být k reklamaci přiložena plná moc k zastupování objednatele ve věci reklamace.
  • Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě II.3.b tohoto článku, bude považována za neoprávněnou.
  • Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednavatelem.
  • Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:
   • při poštovních zásilkách – den doručení reklamace na adresu dodavatele uvedené výše v bodě I.1
   • při doručení elektronickou poštou – den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty dodavatele uvedené výše v bodě I.1
 4. Ostatní právní vztahy mezi dodavatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.
 5. Dodavatel je oprávněn tento Reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat a to i bez předchozího upozornění.
 6. Aktuální znění Reklamačního řádu bude vždy zveřejněno na internetových stránkách www.partyprogram.cz.
 7. Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti od 28.1.2022 a plně nahrazuje předchozí Reklamační řád.